main-menu

Overvåking

Bestandsovervåking av fugler

Mesteparten av arbeidet på fuglestasjonen fokuserer på bestandsovervåking av trekkende og hekkende fugler. Blant prosjektene som drives på fast basis er:

Hagesanger

Diagrammet viser antall loggførte individer pr. år av Hagesanger på Stråholmen og Jomfruland fra 1969 – 2005. Observasjonsdatabasen til Jomfruland Fuglestasjon inneholder i underkant av en halv million observasjoner. Disse er samlet inn siden den spede begynnelse i 1969, og omfatter data både fra Jomfruland og Stråholmen. Det gjøres oppmerksom på at det var meget variabel bemanning fra 1969 – 1980, derfor kraftig økning i antall loggførte individer pr. år f.o.m. 1980-1981.

I tillegg til bestandsovervåkning overvåkes også i stor grad ankomstider på en rekke arter.

Hagesanger

Diagrammet over viser antall loggførte individer av Hagesanger fordelt på tiår og tidagersperioder i perioden 1980 – 2005. Det gjøres oppmerksom på at dataene er samlet inn på en ustandarisert måte. Det ser ut som om trekktoppen er forskjøvet en tidagersperiode tidligere i løpet av 1990 og 2000-tallet i forhold til 1980-tallet hvor trekktoppen var i første tidagersperiode av juni. Det er også en sterk nedgang i antall loggførte individer på 1990 og 2000-tallet.

Denne nedgangen samsvarer godt med data fra andre nordiske fuglestasjoner og undersøkelser i Storbritannia. Se også Dagbladets artikkel om trekkfugler den 22. april 2008.

Artikkel i Dagbladet: [Forside] [Side 6] [Side 7]

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes