main-menu

Ringmerking – overvåkingsrunden

Ringmerking – overvåkingsrunden

Mesteparten av ringmerkingsarbeidet ved stasjonen omfattes av Overvåkingsrunden. Standardisert fangst brukes til å overvåke bestandene av trekkende småfugler. Fangsten foregår på Jomfrulands nordende, hvor buskvegetasjonen er lav og smal i utstrekning. Dermed er området ideelt for fangst av ulike småfuglarter som trekker forbi her både vår og høst.

Munk

10 mistnett brukes hver dag i trekkperiodene, fra 1. april til 15. juni, og fra 15. juli til 31. oktober. Disse nettene står oppe fra soloppgang og minst 5 timer framover. Fangsten pågår fram til trekket har stoppet opp; og ikke lengre enn fram til kl 13. Ved dårlig vær (nedbør, vind etc) fanges det ikke fugl.

Fangst i overvåkingsrunden har pågått siden 1990. Lange tidsserier av denne typen er nyttige for å påvise endringer i bestandene av trekkfugler. Etter hvert kan en påvise tydelige endringer hos enkelte arter. Interessant nok samsvarer trendene hos flere arter med resultatene fra andre nordiske fuglestasjoner.

Munk

Diagrammet over viser antall loggførte individer av munk fra 1980 – 2008, fordelt pr. tiår og på tidagersperioder. Det gjøres oppmerksom på at dataene er innsamlet på ustandarisert måte. Det synes som om en større andel kommer en tidagers-periode tidligere på 2000-tallet enn på 1980 og 1990-tallet.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes