main-menu

Verneområder

Verneområder

Flere deler av øya er vernet etter naturvernloven:

StrandtornJomfruland landskapvernområde på Øitangen – med flott kulturlandskap og eike- og hasselskog. Her finnes både naturbeitemark, strandenger, eldre edelløvskog, slåpetornkratt og sandstrender. Mange sjeldne og rødlistede arter av planter, insekter og fugler er funnet her.

Skadden naturreservat – rullesteinsodde med hekkende sjøfugler. Tidligere var det en større måkekoloni i reservatet. I dag hekker enkelte par med sjøfugler, men området er særlig interessant som rasteplass for vannfugler høst, vinter og vår.

Skjær på innsiden av øya – flere av disse holmene er vernet som sjøfuglreservater. Tette bestander av hekkende sjøfugler.

NB! I sjøfuglreservatene er det ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli!

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes